רבי משה חיים לוצאטו

ראשי פרקים של דברי תורה

 

לישראל ואז ויזכור אלקים - אי', את - נוק', בכח חסד רחמה, תעובר השכחה בזכירה. תיקון קין בסוד שבעתים שע"ע להעלות מב"י באי', למך - מים מאי', צריך אחרים להעלותו במדריגות גדולות - שבעה שבעים. בן פורת יוסף, פו"ר בכח אי', פורת פ"ר מתרבה בכח העין בנות ירושלים לראות יפיו, צעדה ו' במדריגת אי'. שור - שר"ו שצריך חבלים. בעלי חיצים לסיעו. והכל מכח ותשב באיתן - תניא, זרועי ידיו שבעה, הכל בא מאי'. רעה אבן אביך יעקב שדי אי', אינו די ברכות השמים אלא צריך שילכו בארץ, הורי - אי', יעקב גובר עליהם, וגם מב"י על עשו וישמעאל - לקדקד נזיר אחיו:

קליפת עמלק - מר. אלימה - אלהים. שתים עשרה עינות עין ושבעים תמרים - תמ מרים. על המים - אבא, מדר דרר עד ת"ת, י"ה או"א כס י"ה א"א יד גבורה עתיק, כי הכל משם:

ותתפלל חנה וכו'. חנה - אי', להעלות השכינה. עלץ לבי - הכל מתחבר בז"א. רמה קרני, רחב פי - כי אין סתום אלם. ז"א עולה במדריגת אבא. אין קדוש וכו', ואין צור - צייר, בחיבור היד קליפה נכפית ברבות השכינה. עתק - עה ת"ק יוצא משם ז"א בריבוי, אל דעות, ואז לא וכו', ולו ג"כ. חיל - כדכד. קשת - יסוד, לחזק הגיבורים שהיו חתים. שבעים תיקונים, ורעבים שאינם יונקים, עקרה ילדה שבעה, שבעה בנים, עקרה מלמעלה, אומללה ים מוצק נעשה מוצק, שנים עשר בקר, שתים עשרה עינות מים, בחיבור בקר דאברהם, חג י"ד לחזק בה. מנורה שכינה, וגלה אי', מה אתה כי רואה, המ"ה שבעה, תחת א', שבעת ז"פ דעתיק לחזק המוצק, למעלה שבעה, למטה שבעה, ושנים עליהם, כי שבעתים כנ"ל, בשגם - משה ידן דן לא יתחזק, צריך ת"ת בכח אי' שני שמים ימחה זרע עמלק בזכירת רחל. בהניח - תיבת נח, כמו שנא' וברכות לראש וכו' כל הברכות עליו ברכו ת'. . . ממית ומחיה:

ה' המנורה עלתה אורה. ואבוא היום אב אבות ודוד מתחברים בתיקונים. יש כ', עמלק גרם פירוד, דרך ולא יהיה עוד. מצליח דרכי, להעלותה עליה ודאי. אחד, עלמה - בתחלה התעלמות, ואח"כ יוצאת. מכדך, כד להעביר עמלק בתחלה בסיתום עני, גם אתה שתה, לגמליך - גמוליך, אשר הוכיח וכו' חיבורה ביסוד, בן אדני בשינה כמשך החיים ממית ומחיה, בתחלה רש ואח"כ עשיר, בתחלה מר ואח"כ רם, מרומם, קין - נקי איתן מקנים], עפר קרקע משכן, אביון משה מאשפות רם בכח ירידה עלייה, כסא שלם נחלה, הב"ה הכין הכל, כי למטה לא היה כח והוא שומר אותם. בחשך ה' יחתו וכו' הוא יבחר כסא אליו, ידין דן דמטה ע"ז דמשיחין:

ה' ימלוך לעולם ועד, כי לה' המלוכה, אי' - מלך העולם, לע"ל - נוק'. כך בתחלה מלכות מושלת ואח"כ יסוד ג"כ, והכל בירושלים, לדור ודור שני נוקבין כבוד לאלקינו:

כל הנשמה וכו' עבדון בן הלל, עבדון - עבודת השדה. פרעון - מן הא"ה. ע' תיקונים, ארבעים בסוד חגת"ם, שלושים בסוד נה"י, הלל גמורי"ה י"ה צלם אדם עץ השדה. יהי כבוד וכו', ולו שבעים וכו', שכינה כבוד ה', שבעה נעשית שבעים, שמחה להב"ה בתוכה המתגלית למטה, עבדון בן הלל, השכינה הלל - ס"ה ישראל ש"א. פרעתוני בסוד פרעון, שבעים תיקונים - ארבעים תיקונים מאחרים בנים שלשים בני בנים מן היסוד, תיקון השבעין משלים לשניהם רוכבים על הס"א שבעים תיקונים שמנה ימים חנוכה. . . . יהיה עוד שכחה המזכירים את ה' וכו' צריך זכירה עד זמן הגאולה, בחרבן הבית לא היה שיר לשכינה, וצריך בתורה להשלים בעדה, כי לא תשכח וכו'. אבל בגאולה דמיה אליהו קנא על ברית שהיה תביר, ברמח - רמ"ח עלמין שית תיבין דיחודא, שעד שיש עמלק לא יש יחוד אבל כשמסתלק נחזק הרומח - רמ"ח ו'. בתחלה ו' קטיעא, ולבסוף הנה אנכי שלח, ומה שהיה קטיעא ו' גמורה - שלום גמור, לא יש לו הו' והוא אליה והיא ביעקוב, ולבסוף תנתן לו אליהו. ואז לא יש עוד חרם אלא רמ"ח. גדול ה' וכו', כי עכשו בקטנות, קוצר רוח, אבל אז בגדלות - באי', ומהולל - הלל כו', הלל גמור, מאד - אדם, בעיר - פ"ר, נתקן באי', פאר מאפר, אז היא אמו בגבורות ממותקות, עד שהביאותיו:

עד שיש עמלק חסר הא' מכסא, שהוא אהבה, ולבסוף הר קדשו. וכיון שגרמי ונרגן מפריד, צריך לפסוק ראשו, רישיה דעשו וכו'. וד' מיתות בד' אותיות אדנ', איבה כ"ד צירופי אדנ'. ימין הרוממה - שני רם, יסוד ומלכות שהיה דך דך, ומר נעשה רם, ה' רמה וכו'. ואצרוף כבור סיגיך אלו הקליפות, ואסירה וכו' ערב רב, כי עד שיש עמלק - מרור, חיזק אותם, ועכשיו רם, ועמלק החשיך העינים, ותכהין עיניו כו'. וכשיחזרו והיו עיני וכו', ע' - שבעין, בסוד סוד ה' ליראיו, בתחלה הברית בלב ולבסוף גם (בבין), ואליהו יבשר על ההרים ששם מאירים, אשא עיני וכו' עינא וכו', כי בתחלה מים מרים, ולבסוף ויורהו העץ - עץ החיים חיבור הע' בץ - צדיק, כי צריך העין להשפיע שם, דמשה חיבור התרין משיחין:

ועוד צריך נסיונות להחזיר הלוחות, כי פגם הערב רב בנסיונות, ותיקון ג"כ כך, אז יחזו ויבושו, כי אז נשלם הניסיון ולא יש עוד בושת לישראל, ובראשית - ירא שבת במקום בשת, כי לא יהיה עוד יראה יחזו בראשית ברית אש, אף אש, ע' תיקונין דרשב"י לכלול האף של הנחש, ע' תיקונין דוכל הידות, ע' תיקונים אלו ה' רמה ידך י"ה אדני, כנגדו והיה אדום וכו'. חיל כנגד שני דך - שני' נוקבי', ולע"ל חיל - כדכד רם, שמש מרפה במיתוק, ומה שהיה סיתום יעשה שערים, פתחו לי וכו', ושעריך וכו', חפץ יתגלה, וחפץ ה' וכו', גבור נמתק בחסד רמ"ח דאברהם, חלק ה' עמו, כי לא תוכל הס"א לאחוז בחלק, יעקב חיבור עקידה, יעקב חבל נחלתו אי' בתחלה:

עוד תעורר זכירה (חסר):

תם ונשלם: