רבי אברהם גאון ז"ל

אגרת אל הרמב"ן ז"ל מרבי אברהם גאון ז"ל

 

דעתך עלך שמא דמרך עלך:

כמה הרחקות וכמה עניינים וכמה יסודות מונים בעל[י] השכל על ידיעת הבורא, וכשראיתי שינוי ידיעתם והפסד אמונתם כמה אנשים, נערתי לזאת חצני, וסדרתי בכתבי זה עיקר כל הידיעה על דרך קבלתנו, והיא מתנה ומנחה שלוחה לפני כבוד אדוני דגל הרבנים וראש הנבואנים הרב הגדול רבינו הקדוש ר' משה נר"ו בן כבוד אדוננו וזוהר פנינו ר' נחמן תנצב"ה, ובחסדך תיקר נפש עבדך זה בעיניך, ותעיין בה ותבחן האמת מן השקר, וחכימא ברמיזא:

קבלתי מר' יוסף בן מזאח רבי, פירוש מבואר באלו הענינים, ותחלת הדברים הם אלה שאמר לי, דע שכשם שלא נודע עצמו של הב"ה כך לא נודע עצתו, אבל מתוך הקבלה למדנו ששמו וצלמו ועצמו הכל הוא הוא, כי שמו הוא ציון הגדול להכיר גודל מעלתו ותפארתו ית', וצלמו ועצמו עשר ספירות יוכיחו יסודו, וזהו ביאורו וידיעת מציאותו וקדמותו ותקון גדולתו, ואדני ישמרהו אלקינו בחכמתו הרחבה ידיננו לכף זכות ויבין הכל בכלל האמונה:

עשר ספירות בלימה הם עצם הבורא וצלמו, וכיצד הם נשרשים בשורש העליון להודיע שהם מדה ושעור ומתכונת הגוף, ועיקר הנסתר ונעלם, דע שהעמדת הספירות בגוף אחד הוא הכבוד הפנימי להיותו לאות ידועה לבני אדם, והקבלה הנכונה והשכל והאמונה בזו הידיעה ומתכונת הגוף מהספירות כך הוא:

הספירה הקדומה נקראת כתר עליון, ונקראת רום מעלה, והכל דבר אחד, ויש לה בידיעה מהנתיבות שלשה, ואלה הם, שכל קבוע, אור המופלא, ואור צח ומצוחצח. והכל נקרא ראש הגוף בכפל הלשון:

הספירה השניה נקראת חכמה הקדומה, ויש לה בידיעה מהנתיבות ג', ואלו הן, תכונת הקדמות, ואור הנסתר, ואור הבהיר, והכל נקרא רוח הגוף בכפל הלשון:

הספירה השלישית נקראת בינה, ויש לה בידיעה מהנתיבות שלשה, אלו הן, חשמ"ל, וערפל, וכסא הנוגה, והכל נקרא לשון הגוף בכפל הלשון:

הספירה הרביעית חסד, היא מים, ויש לה בידיעה מהנתיבות שלשה, ואלו הן, כסא הכבוד, וגלגלי המרכבה, ואופן הגדולה הנקראת חזחזית, פי' מקום מוצא החוזים, והכל נקרא זרוע הימין בכפל הלשון:

הספירה החמישית נקראת גבורה, ויש לה בידיעה מהנתיבות שלשה, ואלו הן, כבוד, וסוד ההויות, וסדרי גדולה, והכל נקרא זרוע שמאל בכפל הלשון:

הספירה השישית נקראת תפארת, ויש לה בידיעה מהנתיבות שתים, ואלו הן, ממשות העשיה, וחקר הפעולה, והכל הוא משיכת הגוף בכפל הלשון:

הספירה השביעית נקראת נצח, ויש לה בידיעה מהנתיבות שתים, תמונת הגולם, וסתר העצות, ונקרא הכל רגל הימין בכפל הלשון:

הספירה השמינית נקראת הוד, ויש לה בידיעה מהנתיבות אחד, והוא מקום הנשמות, ונקרא הכל אמה של עריות, הבדלה כמו הברית בגוף, וכן הוא בספר השיעור של ר' ישמעאל, והכל בכפל הלשון ודיבור לשון בני אדם, וחכימא ברמיזא:

הספירה התשיעית נקראת יסוד, ויש לה בידיעה מהנתיבות אחד, והוא סוד היצירה, והכל נקרא רגל השמאל בכפל הלשון:

הספירה העשירית נקראת מלכות, ויש לה בידיעה מהנתיבות אחד, והוא הנקרא פרגוד, והוא כנגד הלב שבגוף, והיא הנקראת שכינה, (וית) [ויש] לזו הספירה כמה שמות, וחכימא ברמיזא:

הנה הצעתי לפני כבוד אדוני וגדלו סוד כל הידיעות שקבלתי, ואם יראה אדני בעין שכלו לצוות על עבדו איך אתנהג בכל אלה הדברים לא אטה ימין ושמאל ממה שילמדנו רבינו, כי אני עני ואביון ואין לי עוזר וסומך באלו הארצות כי אם הב"ה, ואם בימינך תסעדני תחשב לך לצדקה לדור ודור עד עולם, וחכימא ברמיזא. ומה אאריך לדבר לפני אדוני חכם ונבון כמוך, ואתה דע לך ועל דרכיך נגה אור וגם זה לא גליתי לשום אדם כי אם עתה אל יושיעני ה', ואתה אדוני תקרבני ואל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני. ושלום אדוני יגדל הא"ל לעולם אמן:

המעתיק שם טוב ב"ר אברהם זלה"ה בן גאון: